logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   minus 1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety).
   plus 10/Med./2017 Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń
   plus 12/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
   plus 1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących
   plus 26/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z najmem generatora do termoablacji
   plus 23/Med.2017 Dostawa odczynników do aparatu tromboelastometr typ ROTEM wraz z serwisem przez okres 36 miesięcy.
   plus 2/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
   plus 32/Med./2017 Dostawa stołów operacyjnych.
   plus 30/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1-15.
   plus 34/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań metodą immunoenzymatyczną wraz z najmem analizatora dla Zakładu Diagnostyki Labo
   plus 41/Log/2017
   plus 40/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii
   plus 35/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z najmem trzech analizatorów podstawowego, zastępczego i
   plus 38/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania analizy moczu wraz z najmem aparatu przez okres 48 miesięcy
   plus 42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki
   plus 44/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków
   plus 48/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Richard Wolf, Meden–Inmed, Laborie
   plus 46/Log./2017 - Dostawa pościeli i bielizny medycznej jednorazowego użytku, poduszek i kołder medycznych z filtrem ochronnym na rok 2017/2018
   plus 45/Med./2017 Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawa ce
   plus 49/Med./2017 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
   plus 50/Med./2017 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych
   plus 51/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego
   plus 3/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów.
   plus 55/Med./2017 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu
   plus 56/Med./217 Dostawa materiałów medycznych: sprzętu endoskopowego, elektrody nożowej, sztaplerów, ładunków, klipsownic
   plus 54/Med/2017 Dostawa produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych.
   plus 58/OPI/2017 Rozbudowa systemu informatycznego AMMS.
   plus 60/OPI/2017 Dostawa sprzętu sieciowego wraz z niezbędnymi licencjami
   plus 59/Med/2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus.
   plus 66/Log./2017 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów
   plus 61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii
   plus 63/Log./2017 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne
   plus 65/Med/2017 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń.
   plus 70/Med./2017 Dostawa stentów, urządzeń do endovaskularnego zaopatrywania tętniaków, stentgraftów, zestawów z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy
   minus 64/Log/2017 Dostawa warzyw - nowalijek.
   plus 57/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
   minus 68/Med./2017 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   minus 62/Med/2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji.
   minus 67/OPI./2017 Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław.
minus Przetargi ograniczone
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
minus PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2017r.
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus zapytanie ofertowe
minus ponowione zapytanie ofertowe na na montaż roletek okiennych
minus ogłoszenia o wynikach postępowania zapytania ofwertowego na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie o przetargu
minus ogłoszenie o wyniku postępowania
minus ogłoszenie o przetargu uzupełnienie danych
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
minus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Konserwator
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz reumatolog - Poradnia reumatologiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starsza Pielęgniarka - Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko sanitariusza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista- Sekcja Controlingu i Planowania
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia KWIECIEŃ 8/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia MAJ 11/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 13/2017
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia LIPIEC 14/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 15/2017
plus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia SIERPIEŃ 16/2017
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 56/2017 - lekarz w zakresie ortopedii i traum. ruchu;lekarz w zakresie angiologii
minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Zintegrowanym Bloku Operacyjnym
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 57/2017 - pielęgniarki anestezjologiczne
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 58/2017 - lekarz okulistyka w Poardni Okulistycznej
plus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 59/2017 - w zakresie fizjoteraputa i lekarz neurochirurg
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 60/2017 - psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego i Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym i Leczenia Str
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 61/2017 - ratownik medyczny z czynnościami kierowcy w SOR
minus Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia WRZESIEŃ 17/2017
minus Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy kontraktowej nr 62/2017 - w zakrsie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik 4WSK zP SP ZOZ
A A A


Zamówienia publiczne > Przetargi nieograniczone

Spis dokumentów:
1. 1/4WSzK/2017 - Usługa ubezpieczenia 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład OpiekiZdrowotnej we Wrocławiu (3 Pakiety).
2. 10/Med./2017 Dostawa jednorazowych i wielorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń
3. 12/Med./2017 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wraz z najmem urządzeń dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
4. 1/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i mebli medycznych dla centralnej sterylizacji i pomieszczeń towarzyszących
5. 26/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z najmem generatora do termoablacji
6. 23/Med.2017 Dostawa odczynników do aparatu tromboelastometr typ ROTEM wraz z serwisem przez okres 36 miesięcy.
7. 2/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
8. 32/Med./2017 Dostawa stołów operacyjnych.
9. 30/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1-15.
10. 34/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań metodą immunoenzymatyczną wraz z najmem analizatora dla Zakładu Diagnostyki Labo
11. 41/Log/2017
Remont i przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku polikliniki nr 36 na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Sp ZOZ we Wrocławiu kompleks 2857
12. 40/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii
13. 35/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań koagulologicznych wraz z najmem trzech analizatorów podstawowego, zastępczego i
14. 38/Med./2017 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania analizy moczu wraz z najmem aparatu przez okres 48 miesięcy
15. 42/Med./2017 Dostawa narzędzi i materiałów medycznych oraz implantów ocznych dla Oddziału Okulistyki
16. 44/Med./2017 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków
17. 48/Med./2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Richard Wolf, Meden–Inmed, Laborie
18. 46/Log./2017 - Dostawa pościeli i bielizny medycznej jednorazowego użytku, poduszek i kołder medycznych z filtrem ochronnym na rok 2017/2018
19. 45/Med./2017 Dostawa kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń (Pracownia Elektrofizjologii, Oddział Kardiochirurgii) oraz dostawa ce
20. 49/Med./2017 Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
21. 50/Med./2017 Dostawa szwów, drutów i znaczników chirurgicznych
22. 51/Med./2017 Dostawa sprzętu medycznego
23. 3/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i pozostałych oddziałów.
24. 55/Med./2017 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu
25. 56/Med./217 Dostawa materiałów medycznych: sprzętu endoskopowego, elektrody nożowej, sztaplerów, ładunków, klipsownic
26. 54/Med/2017 Dostawa produktów leczniczych i akcesoriów aptecznych.
27. 58/OPI/2017 Rozbudowa systemu informatycznego AMMS.
28. 60/OPI/2017 Dostawa sprzętu sieciowego wraz z niezbędnymi licencjami
29. 59/Med/2017 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus.
30. 66/Log./2017 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów
31. 61/ Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Kardiochirurgii
32. 63/Log./2017 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne
33. 65/Med/2017 Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzeń.
34. 70/Med./2017 Dostawa stentów, urządzeń do endovaskularnego zaopatrywania tętniaków, stentgraftów, zestawów z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy
35. 64/Log/2017 Dostawa warzyw - nowalijek.
36. 57/Med./2017 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
37. 68/Med./2017 Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów dla Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
38. 62/Med/2017 Dostawa materiałów medycznych dla Centralnej Sterylizacji.
39. 67/OPI./2017 Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 50-981 Wrocław.

e-mail: zam.pub@4wsk.pl 

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Kancelaria Główna (jawna) szpitala oraz punkt ewidencyjny informacji niejawnych mieszczą się w budynku administracyjnym nr 37,

a) p. 18         - kancelaria główna (jawna),

b) p. 18b       - punkt ewidencyjny informacji niejawnych

-      wejście do kancelarii i do punktu ewidencyjnego usytuowane jest  po prawej stronie korytarza.

Ilość odwiedzin: 772450
Nazwa dokumentu: Przetargi nieograniczone
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Kucharska - admin
Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-05 10:36:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner